Манай монгол айлшан - уран зохёол шудалдаг эрдэмтэн Р. Бигэрмаа Монголой мүнөө үеын уран зохёол тухай уран зохёол шэнжэлэлгэ тухай, өөрынгөө эрдэм шэнжэлхы ажал тухай хөөрэбэ.
Гостья нашей передачи - монгольский литературовед Р. Бигэрмаа рассказала о своих научных трудах, о современной монгольской литературе, о новых исследованиях монгольской литературы.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова