– яажа бидэ баргажанай банша бэлдээбибди / как мы готовили баргузинские пельмени 
– Олимпиин наадан, мүнгэн медальнууд тухай, барилдаагаа хэзээ дүүргэхэб  / об Олимпиаде, серебряных медалях и завершении карьеры
– хадамда гаралга, гэр бүлын ажал, эдеэ хоол бэлдэлгэ тухай / о замужестве, домашних хлопотах и готовке