Айлшан - Александра Рабданова Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин 3 курсын оюутан

Эндэ hая үнгэрhэн «Байкальский молодежный форум» гэжэ залуушуулай хуралдаанай зохёон байгуулагшадай зүгhөө хабаадаhан тухайгаа, ямар зорилгонуудтай байгааб энэ хуралдаан, Монголой Буряад залуушуулай «Амин тоонто» бүлгэмэйхидтэй уулзаhанаа, хамта ажаллаха түсэбүүд тухайгаа манай айлшан - Александра Рабданова хөөрэбэ.

Наша гостья Александра Рабданова рассказала о работе «Байкальского молодежного форума», одних из организатором которого она являлась, о целях этого форума, о встрече в Монголии с представителями бурятской молодежной организации «Амин тоонто», о планах сотрудничества.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова

#бурятия #буряадтв #уланудэ