Манай дамжуулгын айлшан Саяна Дабаева, Улаан-Үдэ хотын 33-дахи “Светлячок” сэсэрлигэй буряад хэлэнэй багша “Эрхим хүмүүжэлэгшэ” гэжэ мүрысөөндэ хабаадаhан болон сэсэрлигэй үхибүүдтэй зүжэг табиха тухай, буряад хэлэ зааха талаар элдэб аргануудые хэрэглэдэг тухайгаа хөөрэбэ.

Саяна Дабаева, учитель бурятского языка Детского сада «Светлячок» г. Улан-Удэ, рассказала о своем участии в конкурсе «Лучший воспитатель», о театральных постановках на бурятском языке, о новых методах развития речи у воспитанников детского сада.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова