Буряад Уласай байгуулагдаhаар 100 жэлэй ойдо зорюулагдана.
Буряад Уласай байгуулагдахада горитой хубита оруулhан агууехэ эрдэмтэн, оло ниитын, гүрэн түрын ажаябуулагша, уран зохёолшо, багша Базар Барадин тухай, тэрэнэй намтар болон эрдэмтэ ажалнууд, уран зохёолнууд, Буряадай эрдэмэй комитет байгуулха талаар хэhэн хэрэг тухай Буряадай эрдэмэй түбэй ИМБТ- эй хүтэлэгшэ мэргэжэлтэн, хэлэ бэшэгэй доктор Бабасан Цыренов манай дамжуулгада хөөрэбэ.

О выдающемся ученом, общественном и государственном деятеле, писателе, учителе Базар Барадине, внесшем огромный вклад в создание нашей республики, рассказал в нашей передаче доктор филологических наук, ведущий специалист ИМБТ Бабасан Цыренов
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова