Манай дамжуулгын айлшан - Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ түбэй захиралай орлогшо Ринчин Сандановна Дылыкова эндэ hая үнгэрэгшэ буряад хэлэнэй болон уран зохёолой багшанарай хуралдаан тухай хөөрэжэ, буряад хэлэ, уран зохёол зааха талаар зохёогдоhон Концепциин зорилгонуудтай хубаалдаба.

Заместитель директора Центра развития и сохранения бурятского языка БГУ имени Д. Банзарова Ринчин Сандановна Дылыкова рассказала об итогах съезда учителей бурятского языка и литературы, а также о Концепции преподавания бурятского языка и литературы.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова