100 жэл. Улас түрын үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

2023 ондо Буряад Уласай байгуулагдаһаар, 100 жэлэй ойн баярта бэлэдхэл түлэг дундаа ябажа байна. Энэ үйлэ хэрэгтэ зорюулагдаһан түсэлдөө бидэ тус хугасаада ажабайдалаймнай барилгын, соёлой, эмнэлгын, болбосоролой болон бусад һалбаринуудта ямар хубилалтанууд болооб гэжэ харуулха хүсэлтэйбди.
Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат уласай юрэнхы болбосоролой гол эмхи зургаануудай нэгэн болоно. Эндэ олон жэлэй туршада һурагшадые үндэһэн соёлой талаар хүгжөөлгын болон тэдэниие ниигэмэй оршондо ажаһуулгада бэлдэлгын программа бэелүүлэгдэнэ.