– буряад зурагай түүхэ болон ерээдүй тухай / о прошлом и будущем буряад зураг

– юундэ  залуу зураашад буряад зураг булта шэлэн абанагүйб? / почему не все молодые художники выбирают буряад зураг

– Энэдхэг гүрэн ошоһон, тиихэдэ тэрэ гүрэн тухай сэдьхэлдэ хадуугдал,  тэндэхи ажаһуугшад болон соёл тухай/ о поездке в Индию и впечатлениях о стране, жителях, культуре.