– юундэ хоорой дуушадай салин бага бэ/ почему у артистов хора низкие зарплаты
– хоорнуудай дуулаха хүгжэмтэ зохёолнууд элбэг гү/ достаточно ли репертуара для хоровых коллективов
– мүнөөнэй залуу дуушад тухай/ "голос есть – ума не надо" раньше так говорили о вокалистах". что сейчас?
– театрһаа гаража ябалга, эжыгээ гээлгэ, наһанай нүхэр болон хүүгэд тухай / об уходе из оперного театра, потери мамы, 4-х детях и жене-мулатке