О работе монгольского канала «ТВ 8», целях приезда в Бурятию, впечатлениях от поездки в Курумканский район,  беседа с главным редактором телеканала Гэрэлмой и корреспондентом Энэрэл.

Монголой «ТВ 8» субагай ажал, тэдэнэй Буряад орон руу ерэһэн зорилгонууд болон Хурамхаанай аймагаар ябаһан тухай субагай ахамад редактор Гэрэлма сурбалжалагша Энэрэл хоёрой хөөрөөнүүд.