Победитель фестиваля "Алтан Мундарга-2023" о том, что помогло ему сломать все кости, куда он потратит свой миллион и о пути к долгожданной победе.

В студии Буряад ТВ Чингис Батомункуев.

Тэрэ олон һээр хухалагшадай дундаһаа абарга боложо тодорһониинь юунһээ эхитэйб, шангай нэгэ сая мүнгэеэ хайшань гаргашалхаб гэжэ “Алтан Мундарга–2023” нааданай абарга Чингис Батомункуев хөөрэжэ үгэбэ.

Буряад ТВ субагай студида Чингис Батомункуев.