– буряад киногой байдал тухай / о положении бурятского кино сейчас;
– "жэл бүхэндэ буряад кино гаража байха ёһотой аад, мүнөө 4 жэлдээ 1 удаа болоно"/ " бурятские фильмы должны выходить ежегодно, на сегодня выходит раз в 4 года;
– буряад найруулагшын наһанай нүхэр, гэр бүлэ / жена бурятского режиссера, его семья.