Буряад Уласай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын яаманай захилаар “Буряад ТВ” субаг харуулна:
Алтан дэлхэйн алдараар орон нютагтаа суурхажа, арад зоноо хамгаалан, буянтай ажалаа ябуулжа байһан бэлигтэй шадамар мэргэжэлтэд тухай “Энэрхы сэдьхэл” гэһэн шэнэ дамжуулга танай анхаралда. Түрүүшын дамжуулгада мүнгэн дэмжэлгэ тодорхойлдог болон үзүүлдэг таһагай хүтэлэгшэ мэргэжэлтэн Бальжима Аюрова ажал тухайгаа хѳѳрэнэ.

Доброе сердце – это обязательная составляющая профессии социального работника. Сегодня в Минсоцзащиты работают несколько тысяч человек, которые трудятся не ради денег, а по зову сердца. В нашем новом специальном проекте сотрудник Управления социальной защиты населения по городу Улан-Удэ – Бальжима Аюрова расскажет о всех сложностях и тонкостях своей работы.