В каждом районе Бурятии есть свои рецепты их приготовления. И у каждой хозяйки есть свои секреты. Как готовят боовы в Кяхтинском районе, смотрите в этом выпуске.

Бообо гэдэг энээхэн хоолые аймаг бүхэндэ өөрын янзаар бэлдэдэг байха. Гэрэй эзэн эхэнэр бүхэн өөрын нюусатай. Хяагтын аймагта хайшан гэжэ бообо хэдэг юм гэжэ энэ дамжуулгада харагты.