Бүргэд

Бургэд

16 декабря 2022 248

Бургэд. Гость программы - Станислав Гармаев. О турнире памяти Сергея Замбалова и о необходимости подобных соревнований для молодежи.


Бүргэд. Дамжуулгын айлшан – Станислав Гармаев. Сергей Замбаловай дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөн болон залуушуулда иимэрхүү хэмжээ ябуулгануудай тон хэрэгтэй байха тухай.