Нюур нюурараа

Нюур нюураараа. Зорикто Ринчинов

21 ноября 2022 359

Нюур нюураараа. Зорикто Ринчинов

Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Зорикто Ринчинов 60-жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэнэ. Ленинградай театрай дээдэ һургуулида  суг хамта һураһан нүхэд тухайгаа, яажа зүжэгшэн боложо гараһанаа, гэбэшье өөрынгөө гэр бүлэ тухай телехарагшадтаяа хубаалдаба.

Народный артист Бурятии Зорикто Ринчинов отмечает свой 60-летний юбилей. Разговор о судьбе артиста, об однокурсниках по ЛГИТМИКу и артистической семье.