Жэгүүртэ хүлэг. Айлшан - Монгол Уласай дуушан Цагаадайн Мүнхболд

Монголой бэлигтэй буряад дуушан Цагаадайн Мүнхболд өөрынгөө уг гарбал, буряад арадайнгаа хэлэн, соёл, “Алтаргана” наадан тухай хөөрэбэ, hайхан буряад дуунуудаа дуулаба.
Известный монгольский певец бурятского происхождения Цагаадайн Мүнхболд рассказал о своих корнях, о бурятском языке и культуре, о фестивале «Алтаргана» и исполнил несколько бурятских песен.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова