Буряад Уласай Арадай Хуралай  хурса хэлэтэй, шууяатай  һунгамал Игорь Бобков хүтэлэгшэ Батодалай Багдаевтай татар-тутар гэлдэбэ.
- Шил өөрөө Хитад орониие шэнжэлэгшэ гээшэш! - гэжэ хүтэлэгшэ Батодалайе тэрэ хадхан нэрлэһэн байна. -  Байһаар байтараа, хитад яһатанай ерэбэл, Буряадай Толгойлогшо гү, үгышье һаа  дахуулагша боложошье  магадгүй, - гэжэ нэмэбэ.

Хэруушшэ Буряад Уласай Арадай Хуралай гэшуун Игорь Бобков сэтгулэгшэ Батодалай Багдаевтай хэлээ булюудэбэ.

"Сам ты китаевед"! - обозвал ведущего Батодалая Багдаева депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков.

И добавил: "Вот придут китайцы, будешь главой Бурятии, а может, главарем".