Түргэн Харюу

Тамир Намсараев | Түргэн Харюу #13

24 октября 2022 79

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.