Түргэн Харюу

Андрей Дармаев | Түргэн Харюу #29

18 октября 2022 107

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.