Түргэн Харюу

Чингис Гыргенов | Түргэн Харюу #27

18 октября 2022 204

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.