Түргэн Харюу

Владимир Ширапов | Түргэн Харюу #22

17 октября 2022 128

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.