Түргэн Харюу

Бавасан Митыпов | Түргэн Харюу #21

17 октября 2022 422

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.