Түргэн Харюу

Амгалан Янданов | Түргэн Харюу #20

17 октября 2022 78

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.