Түргэн Харюу

Аюна Дашадылыкова | Түргэн Харюу #19

12 октября 2022 284

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.