Түргэн Харюу

Валико Гаспарян | Түргэн Харюу #18

12 октября 2022 530

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.