Буряадаар

Буряадаар.

5 октября 2022 682


Хүн бүхэмнай эмнэлгын газарта ошодог. Манай хүтэлэгшэ тэрэнэй нэгэндэ ерэжэ, гол үгэнүүд буряад хэлэн дээрэ яажа оршуулагдахаб гэжэ хөөрэжэ үгэбэ.

Каждый из нас бывает в поликлиниках. Наш ведущий посетил одну из них и рассказал, как будут на бурятском основные слова.