Арадай дуун

Арадай дуун 2. Хэшэгто Бодиев

8 июля 2022 561


Зохёохы намтарайнгаа эхин, хүгжэмэй зэмсэгүүд болон ехэ ехэ хүгжэмэй түсэлнүүдтэ хабаадалга тухай
О начале своего творческого пути, музыкальных инструментах и об участии в крупных музыкальных проектах.