Из чего состоит амуниция для лошадей? Что необходимо в первую очередь для того, чтобы оседлать коня? Об этом и новых бурятских словах в очередном выпуске.

Мориной зэмсэг юунһээ бүридэдэг бэ? Эгээ түрүүн юунһээ эхилжэ, мори эмээллэдэг гээшэб? Энэ болон бусадшье шэнэ буряад үгэнүүд тухай манай ээлжээтэ дамжуулгадамнай.