«Буряад хэлэнэй багша болохо һанаатай ябадаг байгааб»

“Амар сайн” шуулгада болон “Байгал” театрта хүдэлһэн тухайгаа. Гэр бүлэ болон арадай дуунуудые бэдэрэлгэ тухай.

О работе в ансамбле «Амар сайн» и театре "Байкал", семье и поиске народных песен.