Спорт

Сагаалганай наадан–2023

13 марта 2023 322
Телеканал "Буряад ТВ"

Сагаан һарын үедэ үнгэргэгдэжэ байдаг хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр. Тиихэдэ энэ амаралтын үдэрнүүдтэ «Патриот» гэhэн тамирай түбтэ Баргажанай дайдын нютагай эблэл уулзалга болон мүрысөөнүүдые үнгэргэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Баргажанай болон Хурамхаанай аймагуудай нютагай бүлгэмүүд эдэбхитэйгээр хабаадаба. Бүхыдөө 8 команда сугларжа, тэдэнэр волейбол, гарай тулалдаан, теннис, аргамжа таталга, бүхэ барилдаан, шатар, эстафетэ гэһэн мүрысөөнүүдээр урилдаба. Мүрысөөнэй һүүлдэ илажа гараһан команданууд болон Баргажанай голой эрхимэй эрхимүүд үнэтэ бэлэгүүдээр, дипломуудаар болон мүнгэн шангуудаар шагнагдаһан байна.Түрүүшын һуури Хурамхаан нютаг, 2-дохи - Баянгол, 3-дахи һуури Аргада нютагаархид эзэлбэ. Үшөө тиихэдэ тэндэ гоё һайхан дуунай тоглолто үнгэрөө. Баргажан голой арад дуутай шуутай юм, тэдэнэй дунда хатаршад, шулэгшэд, эрдэмтэд, мүн тиихэдэ тэдэнэр тамиршадааршье элбэг байха. Энэ уулзалгын гол зорилго болбол Баргажанай голой буряадуудай дундаа нягтаранги байдалтай байхын түлөө, залуушуулаа дэмжэн, ёһо заншалаа сахин урагшатай ябахын түлөө болоно.