Сагаалганай наадан–2023

Сагаан һарын үедэ үнгэргэгдэжэ байдаг хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр. Тиихэдэ энэ амаралтын үдэрнүүдтэ «Патриот» гэhэн тамирай түбтэ Баргажанай дайдын нютагай эблэл уулзалга болон мүрысөөнүүдые үнгэргэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Баргажанай болон Хурамхаанай аймагуудай нютагай бүлгэмүүд эдэбхитэйгээр хабаадаба. Бүхыдөө 8 команда сугларжа, тэдэнэр волейбол, гарай тулалдаан, теннис, аргамжа таталга, бүхэ барилдаан, шатар, эстафетэ гэһэн мүрысөөнүүдээр урилдаба. Мүрысөөнэй һүүлдэ илажа гараһан...

Новости