Общество

Нохойнуудые үрэгүй болголго

22 мая 2023 165
Телеканал "Буряад ТВ"

Мартын 15-һаа Улаан-Үдэдэ, үшөө тиихэдэ Ивалгын, Тарбагатайн, Загарайн, Байгал шадарай аймагуудта эзэтэй нохойнуудые түлөөһэгүйгөөр үрэжүүлхэ арга шадалынь һалгаха  хэмжээ ябуулга эхилhэн байна.

Мүнөө сагта Буряад Уласта 119 нохойнуудай үрэжүүлхэ  арга шадал hалгагдаа, харин үшөө 270 нохой мүнөө ээлжээндээ байна.

Операциин ябасада нохойнуудта өөрын тоотой чипууд табигдаха. Хожомоо энэ оньhониинь хамтын бааза руу орохо. Тиимэhээ иимэ хэмжээ ябуулгын удаа энэ орёо асуудал ажаhуугшадай hанаагынь зобоохоёо болихо байха.

Бecплaтнaя cтepилизaция дocтyпнa в Улaн-Удэ и 4 пpигopoдныx paйoнax pecпyблики. Этo Пpибaйкaльcкий, Tapбaгaтaйcкий, Ивoлгинcкий и Зaигpaeвcкий. Teppитopию выбpaли нecлyчaйнo - имeннo oттyдa в гopoд мигpиpyeт нeмaлo бpoдячиx живoтныx.