Общество

«Элүүр энхэ, этигэлтэй бай!»

18 мая 2023 211
Телеканал "Буряад ТВ"

Шуһанай даралтые шалгажа байха гээшэ тэрэниие хэмһээ ехэ болгонгүй ажаһууха арга болоно. Ниитын элүүр энхын Түбэй мэргэжэлтэд шуһанай даралтые яажа хэмжэжэ, шалгажа байхаб, яажа зүбөөр эм уужа байха ёһотой юм гэжэ хөөрэжэ үгэбэд.

Хэмжээ ябуулгада хабаадагшад эндэхи мэргэжэлтэдэй анхарал доро шуһанай даралтые яажа зүбөөр шалгажа байха ёһотойб гэжэ һурана. Энэ хэрэг шуһанай даралта хэмжэдэг түхеэрэлгэ тухай ойлгосоһоо эхилнэ.

Эдеэ хоолдо дабһа багаар хэрэглэлгэ, даралтаяа саг үргэлжэ хэмжэжэ байлга – тон шухала зүбшэлнүүд. Энэ һуралсал олон жэлнүүдэй туршада үнгэргэгдэжэ байдаг, заншалта болонхой юм.