Общество

Хүдөөгэй аяншалга – Алан-Гуа

18 мая 2023 412
Телеканал "Буряад ТВ"

Хориин аймагай Амгаланта нютагта ажаһуудаг Жамбалдоржиевтанай бүлэ эгээ түрүүлэн хүдөөгэй аяншалга хүгжөөжэ эхилһэн. Тэдэ мал адууһаяа харадаг газартаа айлшадые угтадаг болоһон юм. Эндэ аяншалагшад хүдөөгэй байдалтай танилсахаһаа гадна, заншалта урлал шудалха, буряад эдеэ хоолой өөрсэ шэнжэнүүдтэй, мүн баһа ажахын үйлэдбэрилдэг зүйлнүүдтэй танилсаха аргатай.


Бэлигтэ, Цыцыгма Жамбалдоржиевтанай ажахы нилээд ехэхэн. Хонид, эбэртэ бодо мал, морид болон элжэгэдые тэдэ үсхэбэрилнэ. Байра байдалынь болбосон түхэлтэй болгогдоһон, газаань морилжо ерэһэн айлшадай бууха болон унталгын һэеы гэрнүүд, музей, хүүгэдэй наадаха талмай гэхэ мэтэ бии.


Эндэ айлшад сагаа һонирхотойгоор үнгэргэдэг байна: мориндо мордожо, үргэн тала дайдаарнь ябадаг, заншалта сагаан эдеэн болон бусадшье табаг бэлдэжэ һурадаг, номо һуршаар харбадаг. Мүн тиихэдэ Цыцыгма, гэрэй эзэн эхэнэр, хониной нооһо уридаг, тиихэдэ ерэһэн айлшадтаяа элдэб зүйлнүүдые урлажа туршадаг байна. Аяншалагшад энэ хэрэгээрнь тон ехээр һонирходог юм. Хүдөөгөөр аяншалга һүүлэй үедэ дэлгэрэнги боложо байнхай. Урид иимэ аяншалгада дуратайшуул үсөөн байдаг һаа, сагай ошохо тума тэдэнэй тоо олошорно.

Туристический комплекс  «Алан-Гуа»

Семья Жамбалдоржиевых организовали на территории своей фермерской стоянки туристический комплекс «Алан-Гуа». Здесь туристы могут познакомиться с  сельским бытом и особенностями бурятской кухни, приобщиться к производству фермерских продуктов.  Бэлигто и Цыцыгма разводят овец , держат коров, лошадей и ослов. Также есть еще и надворные постройки: гостевые юрты, музей и площадка для детей. Туристическая программа в  «Алан-Гуа» очень разнообразна: можно покататься на лошадях, пострелять из лука, попрактиковаться в приготовлении традиционных  блюд, пофотографироваться в национальной одежде, научиться технологии обработки шерсти.