Хүдөөгэй аяншалга – Алан-Гуа

Хориин аймагай Амгаланта нютагта ажаһуудаг Жамбалдоржиевтанай бүлэ эгээ түрүүлэн хүдөөгэй аяншалга хүгжөөжэ эхилһэн. Тэдэ мал адууһаяа харадаг газартаа айлшадые угтадаг болоһон юм. Эндэ аяншалагшад хүдөөгэй байдалтай танилсахаһаа гадна, заншалта урлал шудалха, буряад эдеэ хоолой өөрсэ шэнжэнүүдтэй, мүн баһа ажахын үйлэдбэрилдэг зүйлнүүдтэй танилсаха аргатай. Бэлигтэ, Цыцыгма Жамбалдоржиевтанай ажахы нилээд ехэхэн. Хонид, эбэртэ бодо мал, морид болон элжэгэдые тэдэ үсхэбэрилнэ. Байра байдалынь болбосон...

Новости