Общество

Ажалай дүнгүүд

17 марта 2023 303
Телеканал "Буряад ТВ"

Мүнөөдэр Буряад театрай байшанда  «Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын һалбариин 2022 оной дүнгүүд болон 2023 оной зорилгонууд" гэһэн асуудалаар Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай тушаалтанай үргэдхэгдэмэл зүблөөн үнгэрбэ.

2022 оной дүнгүүдээр урда жэлтэй сасуулжа үзэхэдэ, хүн зоной наһа бараха ушарнуудай юрэнхы тоо зуунай 11 хубяар доошолоо. Нютаг можын түсэлэй хэмжээндэ Загарайн болон Хяагтын аймагуудта хоёр поликлиникэ баригдажа дүүргэгдээ, элүүржүүлгын 7 зүйлэй ехэ заһабарилга бэелүүлэгдээ, түргэн болзорой хугасаада баригдадаг 12 модульна түхеэрэлгэнүүд хабсаргагдаа.

2023 ондо нютаг можын болон үндэһэн түсэлнүүдые гүйсэдхэлгэдэ 1млрд. 125 миллион түхэриг хараалагданхай, тэрэнэй тоодо "Элүүрые хамгаалга", "Демография" гэһэн түсэлнүүдтэ уласай мүнгэ зөөриин жасаһаа 38 хахадһаа үлүү миллион түхэриг hомологдохоор түсэблэгдэнэ.

Яруунын болон Кабанскын аймагуудта 2 поликлиникын, 6 Бага эмнэлгын-акушерэй газарай барилга, 5 байшангуудай ехэ заһабарилга хараалагдана. Ажалтанаар хангалгые һайжаруулха зорилготойгоор 2023 ондо уласай эмнэлгын 2 колледжнуудай бюджетнэ һууринуудай тоо 338-һаа  538, эмнэлгын дээдэ һургуулинуудта тусхай зорилготойгоор бэлэдхэл гараха эмшэдэй тоо 190-һээ 302, харин ординатурада һураха һууринуудай тоо 57-һоо  90 хүрэтэр болгогдохо байна.