Общество

Корь үбшэнһөө тарилга хэлгэ

14 марта 2023 370
Телеканал "Буряад ТВ"

Буряад Уласта апрелиин 1-һээ корь үбшэнһөө һэргылгын тарилга хэхэ акци эхилхэнь. Һүүлэй үедэ манай гүрэндэ энэ үбшэнэй байдал дээшэлһэн байна. 2022 оной түгэсхэлдэ 101 хүн элирүүлэгдэһэн юм, харин байгша ондо 400 хүн элирүүлэгдээ. Ехэнхидээ энэ үбшэн гадаада гүрэнүүдһээ асарагдадаг гэжэ Роспотребхиналта мэдүүлнэ. Тус акци 3 мянган шахуу зониие хабаадуулха байна. Энэ тоодо гадаада гүрэнэй хүн зон ехэнхидээ ороно, тэрэнь гурбанай 2 хуби болоно, үлөөшэдынь–үхибүүд. Бүхыдөө мэргэжэлтэд энэ үбшэнэй байдал хододоол адаглажа байдаг, мүн тиихэдэ илгалга болон шэнжэлгэ хэгдэнэ гэжэ Роспотребхиналтын хүтэлбэриин даргын орлогшо Елена Кузьмина тэмдэглэнэ.