Культура

«Гончарова этно-арт»

10 марта 2023 299

Байгаалиин үзэгдэлнүүд, онсо өөрын анханай соёл, арадай дабтагдашагүй ёһо заншал, эхэнэр хүнэй дүрэ – эдэ бүгэдэ хүнэй сэдьхэл заатагүй татадаг. Оршон үеын уран зурааша Ольга Гончарова хүн бүхэнэй досоохи байдал зу-рагууд дээрээ харуулхаяа оролдодог. Мүнѳѳ энэ гайхамшагта ажалнуу-дайнь үзэсхэлэн олоной анхаралда дэлгэгдэнхэй.
Ольга Гончарова 20 гаран жэлэй туршада энэ ажал ябуулна. Тэрэнэй 15-иинь Буряадай мэдээжэ уран зурааша Зорикто Доржиевтай хүдэлжэ, hаянай эдэ бүтээлнүүдээ уласхоорондын элдэб үзэсхэлэнгүүдтэ эльгээнэ, сүлжээ холбо-оной дэбисхэртэ эдэбхитэйгээр хүгжѳѳнэ. Бүтээлнүүдэйнь гол сэдэб болбол буряад-монголой түүхэ, ёһо заншал, үндэһэн соёл болоно.
Уран зураашын бүтээлнүүд гансашье Орос гүрэндэ бэшэ, мүн лэ хари гүрэнүүдээр таранхай. Мартын 19 болотор «Зaлyy» гэһэн урлалай түбтэ гай-хамшагта үзэсхэлэнтэй танилсаха аргатайт.