«Гончарова этно-арт»

Байгаалиин үзэгдэлнүүд, онсо өөрын анханай соёл, арадай дабтагдашагүй ёһо заншал, эхэнэр хүнэй дүрэ – эдэ бүгэдэ хүнэй сэдьхэл заатагүй татадаг. Оршон үеын уран зурааша Ольга Гончарова хүн бүхэнэй досоохи байдал зу-рагууд дээрээ харуулхаяа оролдодог. Мүнѳѳ энэ гайхамшагта ажалнуу-дайнь үзэсхэлэн олоной анхаралда дэлгэгдэнхэй. Ольга Гончарова 20 гаран жэлэй туршада энэ ажал ябуулна. Тэрэнэй 15-иинь Буряадай мэдээжэ уран зурааша Зорикто Доржиевтай хүдэлжэ, hаянай эдэ бүтээлнүүдээ уласхоорондын...

Новости