Спорт

Балдан Цыдыповэй нэрэмжэтэ мүрысөөн

24 мая 2023 293
Телеканал "Буряад ТВ"

Майн 27–28-най үдэрнүүдтэ Эрхүү хотын «Труд» гэһэн тамирай ордондо apмиин Бүхэроссиин гар тулалдаагаар Балдан Цыдыповэй нэрэмжэтэ мүрысөөн эдиршүүлэй дунда үнгэрхэнь. 

Эндэ Оросой 9 можо нютагуудһаа 250 гаран гараар тулалдагшад, үшөө тиихэдэ Монголһоо тамиршад ерэхээр хүлеэгдэнэ. Эрхүү можые 100 тамиршад түлөөлхэ юм. Мүрысөөн 4 наһанай бүлэгтэ хубаарха. Хүбүүд 10–12  болон 12–13 наһанай, тиихэдэ эдиршүүл 15 болон 16–17 наһа хүрэтэр тулалдаха. Эдэ булта ондо ондоо хэмжээндэ мүрысэхэ байна.

Майн 27-до тамирай ордон соо уридшалhан тулалдаан эхилжэ, мүн  түгэсхэлэй тулалдаанай хэһэг үнгэрхэ юм. Мүрысөөнэй ёһололой нээлтэ майн 28-да 13 сагһаа эхилхэ. Тэрэнэй удаа харагшад 8 түгэсхэлэй тулалдаа, һүүлээрнь илагшадай болон шанда хүртэгшэдэй шагналай баяр ёһолол хараха аргатай байна.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ БАЛДАНА ЦЫДЫПОВА ПРОЙДУТ В ИРКУТСКЕ

Открытые всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди молодежи допризывного возраста имени Героя России Балдана Цыдыпова 27-28 мая пройдут во Дворце спорта «Труд» в Иркутске. Ожидается, что участие в турнире примут более 250 бойцов из девяти регионов России, а также спортсмены из Монголии, которые уже приехали в столицу Приангарья.