Спорт

«Baikal Open–2023»

2 мая 2023 244
Телеканал "Буряад ТВ"

25-дахи ойн баярай мүрысөөн дэлхэйн 14 гүрэнһөө түлөөлэгшэдые суглуулба. Эндэ хоёр үдэрэй туршада 200 гаран тамиршад эгээ хүсэтэйгөө элирүүлхэ зорилготой  тулалдабад.

Энэ мүрысөө харахаяа ерэһэн хотын болон уласай аймагуудай  хүүгэдтэ болон эдиршүүлдэ тусхай һууринууд амяарлажа олгогдоһон байба.

Ондоо можо нютагуудһаа болон хариин оронуудһаа ерэһэн барилдаашад эмхидхэлэй ехэхэн хүдэлмэри хэгдэһэн байна гэжэ тэмдэглээ. Красноярскһаа ерэһэн Никита Акулинчев Белоруссиин барилдаашаниие диилэжэ, 97 килограмм жэндэ илагша боложо тодороо.

Манай тамиршад 2 алтан, 2 хүрэл медальнуудта хүртөө. Абаргын алдарта, абаргын бүһэдэ Алдар Бальжинимаев Булад Батоев хоёр хүртэбэ. Хүрэл медальда Даша Шарастепанов Илья Жибалов хоёр хүртэхэ азатай байгаа. 

Энэ нааданууд һайн дүнтэй, үшөө тиихэдэ саашанхи хараа найдуулмаар байба гэжэ Буряадай Толгойлогшо хэлээ. Ерэхэ жэл үшөөшье олон орон нютагуудһаа, гүрэнүүдһээ хабаадагшадай ерэхэнь эли. Эндэ илалта туйлаһан тамиршадта уласхоорондын мастерай нэрэ зэргэ олгодог гуримыень бусаахабди гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.