Спорт

Бага хүл бүмбэгөөр мүрысөөн

20 марта 2023 381
Телеканал "Буряад ТВ"

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Бэеын соёлой болон тамирай ордондо  Хилын саагуур алба хэжэ наһа бараһан сэрэгшэдэй, Зүблэтэ ороной сэрэгшэдые Афган дайнай газарһаа гаргаһан сагһаа 34 жэлдэ, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай илалтын 78 жэлэй ойдо болон Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан бага хүл бүмбэгөөр 30-дахи можохоорондын мүрысөөн үнгэрбэ.

Энэ мүрысөөндэ Буряад болон Тыва Уласуудһаа, Эрхүү можоһоо бүхыдөө 25 команда ерэжэ хабаадаба. Тэдэниие  хотын түрүү тушаалта нюурнууд, «Афганистанай ветерануудай оросой холбоон» гэһэн Буряадай нютаг можын хорооной болон сэрэгэй тусхай операциин хүтэлбэрилэгшэд амаршалба.

Тусгаар хубинь гэхэдэ, сэрэгэй тусхай операцида хабаадагшадые амаршалга үнгэрөө. Байлдаанай газарта дайшалхы зорилго гаргаһанай түлөө 12 сэрэгэй алба хэгшэдые болон һайн дураараа хүсэгшэдые «Сэрэгэй тусхай операцида хабаадагшада» гэһэн медаляар шагнаһан байна. Үшөө тиихэдэ наһа бараһанайнь хойно һайн дураа хүсэгшэ Виктор Прилуковые Шэн зоригой орденоор шагнаа.