Общество

Мал үрэжүүлгын һуралсал

19 мая 48
Телеканал "Буряад ТВ"

Мэдээсэлэй онол аргануудай түбтэ мал хэмэл аргаар үрэжүүлгын талаар һуралсал жэл бүри үнгэргэгдэжэ байдаг.