Общество

Буряад хэлэн сэсэрлигтэ

19 мая 105
Телеканал "Буряад ТВ"

Түрэлхи хэлэн үндэһэн соёлой шухала хуби гэжэ бултанда мэдээжэ. Хоёр хэлэ адли мэдэдэг хүүгэдые буряад хэлэнэй оршондо хүмүүжүүлгэ уласай дэбисхэртэ бэелүүлэгдэһээр үнинэй. Хориин аймагай «Алтан түлхюур» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ Дарима Нимаева 2-дохи жэлээ түрэл хэлэеэ багашуулда һургахаяа оролдоно. Хэшээлнүүд болон үдэр соо болодог бүхы үйлэнүүдтэ яряанай буряад хэлэ хэрэглэн хүтэлбэрилнэ.

Һургуулида үшөө ороодүй байхадань, хүүгэдые ажаһуудалай харилсаануудтай болон оршон тойронхи байдалтай холбон, түрэл хэлэндэнь һургалга тон ашаг үрэтэй. Энэ сэсэрлигтэ буряад соёлой оршондо хүүгэдые хүмүүжүүлхын, тэдэнэй юумэ ойлгожо абаха шадабариие хүгжөөхын тула хүүгэдтэ тааруу зохид эрхэ байдал байгуулагданхай юм.

Һургуулиин наһа гүйсөөдүй үхибүүдые хүмүүжүүлдэг эмхи зургаанда хэлэн ба соёл тухай ойлгосын бүрилдүүлэгдэдэг һэн тула үхибүүнэй хүүгэдэй сэсэрлигтэ ябажа эхилһэн сагһаа хойшо түрэлхи хэлээрнь һонирхуулжа, хэлэеэ хүндэлхэ мэдэрэл хүмүүжүүлхэ шухала.

 Любовь к бурятскому языку с детства

C 2018 года в Хоринском детском саду «Золотой ключик» реализуется проект «Билингвальная группа с погружением в бурятскую языковую среду». В дошкольном учреждении формируется объективное представление о бурятском языке и культуре. Дарима Нимаева преподает здесь бурятский язык второй год. На всех занятиях и в общении с детьми она использует только бурятскую разговорную речь.

Также для детей созданы все условия развития познавательных способностей в процессе погружения в бурятскую культуру. Дарима Данзановна отмечает, что именно в дошкольном возрасте ребята легче усваивают информацию, связанную с бытовой сферой общения и с окружающей действительностью.