Культура

«Серебряные небеса» үзэсхэлэн

24 марта 2023 383
Телеканал "Буряад ТВ"

Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ музейн харагшад болон  һайн дуратад  хэды сагай туршада «Мүнгэн жасын» зүйлнүүдые хараха аргагүй байгаа. Тэрэ үзэсхэлэн дэлгэгдэдэг заал һэльбэн шэнэлэлгэдэ орожо байгаа. Мүнөө заһабарилгын удаа «Мүнгэн заал» одоошье үүдээ сэлин нээбэ. Бато-Мунко Чимитов Буряадтаа мэдээжэ уран дарханшье һаа, эндэ ерэжэ, урданай гоёолто болон бүтээлнүүдые хараад, һайхашаан гоёшооно.

Энэ үзэсхэлэндэ 19-дэхи зуун жэлэй олондо мэдэгдээгүй урашуулай болон мүнөө үеын мэдээжэ уран дархашуулай бүтээлнүүд дэлгэгдэнхэй. Мүнөө эндэ оршон үеын дархашуул ерэжэ, урданай гоёолтонуудай түхэл харан ехэл һайхашаана, удаадахи ажалдаа жэшээ болгон хэрэглэхэеэ адаглана.

Энэ жасын суглуулбари яһала баян. Эндэ дэлгэгдэһэн буряадуудай урданай гоёолтонууд үшөө Совет үедэ суглуулагдаһан байдаг. Даруулга, hанжуурга, хутаганууд, томонууд олон дабхар гуу, бугаагууд, бэһэлигүүд, дэнзэ гэхэ мэтэ олон зүйлнүүд эндэ хадагалагдажа байдаг. Тэрээнһээ гадна, энэ үзэсхэлэндэ Цыренжаб Сампиловай «Свадьба хоринских бурят» гэһэн һубарилай зурагууд, 19–20-дохи зуун жэлэй фото зурагууд мүн лэ дэлгэгдээ.

Дархан хүн гээшэ ямаршье арадта хүндэтэй хүндэ тоологдожо ябаа. Тэрэнэй ажал хэзээдэшье һонирхол татадаг, мүнөөшье татаһаар байдаг. Илангаяа манай буряад арадта дархан хүниие тэнгэриин хүн гэжэ нэрлэдэг. Тэдэнэй мүнгөөр бүтээһэн зэмсэгүүд мүнөөшье болотор үдэр бүри шахуу хэрэглэгдэжэ, зүүлтэ гоёолтонуудынь хүн зоной бэе шэмэглэжэ ябадаг юм. Мүнгэн гээшэ буряад арадта ганса үнэтэ түмэр бэшэ, харин ариг сэбэрэй болон һайн һайхан зангай тэмдэг гээшэ. Тиимэһээ тус үзэсхэлэнгэй удха буряад арадай ёһо заншал дээрэ байгуулагдаһаниинь ехэ баярламаар байна.