Культура

«Эрхим багша–2023»

22 марта 2023 365
Телеканал "Буряад ТВ"

Улаан-Үдын һургуулинуудай буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багшанарай дунда «Эрхим багша–2023» гэһэн мүрысөөн түгэсхэжэ, 33-дахи гимназиин буряад хэлэнэй багша Баярма Бадмаева Гран-при шанда хүртэбэ.

 Энэ мүрысөө Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай Болбосоролой саг үргэлжэ шалгалгын ба хүгжөөлгын түб  эмхидхэбэ.

Хэмжээ ябуулгада  хотын һургуулинуудай  8 багшанар дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, шадабарияа харуулба.

Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай Болбосоролой талаар хорооной түрүүлэгшэ Татьяна Митрофанова мүрысөөндэ хабаадагшадта дипломууд болон гарай бэлэгүүдые барюулаа.

 Дүршэл ехэтэй багшанар үхибүүдые буряад хэлэндэ һургалгада хэрэглэжэ байдаг зохёохы хандалга, шудалха зүйлдэ дурлал болон шадабаритаяа хубаалдаа. Тиихэдэ 1-дэхи һуурида 56-дахи һургуулиин багша Екатерина Батуева, 2-дохидо – 2-дохи һургуулиин багша Марина Догданова, 3-дахи һуурида 8-дахи һургуулиин багша Туяна Намдакова гэгшэд гараба. Түгэсхэлэй шата гараһан  багшанар уласай «Эрхим багша» гэһэн мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй болоно.