Культура

«Хуурайм наадан –2023»

15 марта 2023 336
Телеканал "Буряад ТВ"


Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй дунда хуур онсо һуури эзэлдэг. Мүнѳѳ үедэ урданай жэнхэни хүгжэмтэ зэмсэгүүд һэргээгдэжэ, ехэ дэлгэржэ байнхай. Ургажа ябаһан багашуулнайшье элинсэг хулинсагайнгаа ёһо заншал хүндэлдэг. Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшадай, мүн эдэ зэмсэгүүдые бүтээхэ уран гартанай тоо олошоруулха, бэлиг шадабарииень дээшэлүүлхэ гэhэн гол зорилготойгоор Арадай уран бэлигэй улас түрын түб заншалта ёhоороо «Хуурайм наадан» гэһэн можохоорондын фестиваль 8-дахияа эмхидхэбэ.
Бүхыдѳѳ энэ фестивальда 72 мэдүүлгэ ороһон байна. Буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд зохёохы гурбан мүрысөөндэ хабаадаа: арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшад, буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ гүйсэдхэхэ бүтээлнүүдые зохёогшод, буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдые дархалагшад. Арадай уран бэлигэй улас түрын түб, Буддын шажантанай заншалта Сангха, Буряад Уласай Соёлой яаман болон Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай колледж тус хэмжээ ябуулгын эмхидхэлшэд болоно.