Спорт

Тамиршадай амжалта

19 апреля 2023 237
Телеканал "Буряад ТВ"

Волгоградай можодо Оросой түрүү һуури эзэлэлгын олон янзануудые эблүүлһэн нааданай мүрысөөн үнгэрбэ. Эндэ 400 гаран хэдэн шанга тамиршад 32 можо нютагуудһаа хабаадаа. Буряадай тамиршад илалта туйлажа, шангай һууринуудтай бусажа ерээ. Даша Жамбалов Оросой дүрбэ удаа абарга боложо тодорбо. 

Энэ хадаа тамирай олон янзануудые эблүүлһэн мүрысөөн юм. Тэдэ янзануудынь гэбэл: хүшэр һаалтануудые дабаха, хутага шэдэхэ, буугаар буудаха болон гар тулалдаан. Тамиршад 10 шата дабажа гараха ёһотой. Эндэ манай Буряадай тамиршад 2 алтан, 1 мүнгэн болон 4 хүрэл медальнуудта хүртөө. Эхэнэрнүүдэй дундаһаа Виктория Батоева 3-дахи һуурида гараа. 

Иимэ илалтын удаа манай тамиршадта амарха заб үгы, удангүй тэдэнэртэ  зунай һорилгонууд эхилхэ, ноябрь һарада Сочи хотодо үнгэрхэ дэлхэйн түрүү һуури эзэлэлгын мүрысөөнүүдтэ бэлэдхэл болохо байна.