Общество

Обоо тахилган

10 июня 89

Зунай хаһын эхилхэдэ, Буряадаймнай бүхы нютагуудта обоонууд тахигдадаг заншалтай. Хэжэнгын аймагай Булаг һууринай ʏргэнөөр нэмжыһэн талада, нютагһаа урда зүгтэ  оршодог Толгойн обоодо жэл бʏри хаа-хаанаһаа зон олоор суглардаг. Обоо тахилган хадаа нютагай зоной баһал нэгэ ехэ һайндэр болодог ха юм. Обоогой удха шанар нютагай хэмжээндэ тон ехэ. Һүзэгтэйшүүлэй нютагайнгаа эзэдые хүндэлжэ, үргэл, мүргэл хэхэдэ, арад зоной сэдьхэлынь тэниижэ, амгалан байдал тогтохонь гэжэ гүнзэгыгөөр этигэдэг юм.Ламанарай уншажа дүүргэхэдэ, обоо тахилганда ерэһэн зон найр наадаяа ʏнгэргэдэг заншалтай гэжэ мэдээжэ. Байгша ондо Толгойн обоодо шуранаа, хʏсэ шадалаа харуулха барилдаан, һур харбаан, гʏйлдэжэ урилдаха нааданууд эмхидхэгдээ.Обоо тахилган хадаа элинсэг хулинсагаймнай үни урданһаа хойшо дамжан ерэһэн заншал ха юм, эндэ үе бүхэн буряад арадайнгаа ёһо заншалтай танилсалжа, саашадаа нангинаар тэрэнээ сахихаяа оролдожо ябадаг.